Privacyverklaring

Privacy reglement
Human Support, advies, coaching en training.
 

Eigenaar M.E.M.A.Kivits
Vestigingsadres: Rigoletto 6, 5629 NH Eindhoven

Registratie Kamer van Koophandel Eindhoven, 01-08-2009, nummer 17259303.

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die Human Support; Advies,coaching en training betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding tussen opdrachtgever, cliënt en werkgever.

Definities
Persoonsgegevens zijn alle gegevens van de cliënt die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van een begeleidingsplan, rapportages en logboeken ten behoeve van de begeleiding.

Begeleiding zijn alle activiteiten en handelingen die door Human Support en/of derden die in opdracht van Human Support worden uitgevoerd.

Opdrachtgever partij die aan Human Support een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienstverlening.

Cliënt een ieder die door Human Support in traject is genomen.

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Human Support, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door eigenaar mevrouw M.E.M.A.Kivits, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Verstrekking persoonsgegevens

·         Human Support behandelt alle informatie over cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de trajectbegeleiding van de cliënt en ook uitsluitend met zijn schriftelijke toestemming.

·         Human Support en of derden die in opdracht over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van de begeleiding, is geen toestemming van de cliënt vereist.

·         Human Support draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzage van persoonsgegevens

·         De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van Human Support en worden niet overhandigd.

·         Cliënt kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.

 

Cliënt of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door Human Support verzameld en aangetekend verstuurd dan wel door middel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor de aanvrager dan wel cliënt. Human Support en of derden die in opdracht van Human Support beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel verstrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

·         Fysieke dossiers inclusief aantekeningen, rapportages worden twee jaar na beëindiging van het traject vernietigd.

·         Persoonsgegevens worden conform regelgeving gedurende vijf jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

 

Klachten

Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar het klachtenreglement van Human Support, advies, coaching en training.

 

Human Support is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet persoonsregistraties (WPR) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) worden bepaald.


Human Support houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Eindhoven, 01-09-2009


M.E.M.A.Kivits

Eigenaar Human Support